Table 1: Classification of damage to dams and reservoirs (Wang et al., 2008)

Province or municipality Total number of reservoirs Number of damaged reservoirs Classification of damage
Dangerous situations of dam-break Highly dangerous situations Dangerous situations
Sichuan 6678 1996 69 310 1617
Chongqing 2824 352 2 350
Shaanxi 1036 126 17 109
Yunnan 5422 51 2 49
Gansu 297 81 81
Guizhou 2105 12 12
Hubei 5804 25 25
Hunan 11435 23 23
Total 35601 2666 69 331 2266