Iraq hydro power dams as at June 2004

Name Year Constructed No. of Units Unit Capacity Station Capacity (MW)
Derbendikhan (Kurdish North) 1983-84 3 83 249
Dokan (Kurdish North) 1978-79 5 80 400
Haditha (Kadisiya) Mid 80s 6 110 660
Himrin 1979-81 2 25 50
Hindiya Unknown 4 3.75 15
Kufa Unknown 4 1.25 5
Mosul Main Mid 80s 4 187.5 750
Mosul Pumped Mid 80s 2 120 240
Mosul Regulation Mid 80s 4 15 60
Samara 1972 3 28 84
Total 2513