ExxonMobil plans to increase Permian output by 80%

MWCC Eagle Texas
Image: ExxonMobil to increase, accelerate Permian output. Photo: Courtesy of Exxon Mobil Corporation.